Katas Básicos

Taikyoku Shodan
Heain Shodan
Heain Nidan
Heain Zandan
Heain Yondan
Heain Godan

Katas Avanzados

Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Zandan

Katas Superiores

Bassai Dai
Bassai Sho
Jion
Ji’in
Kanku Dai
Kanku Sho
Empi
Hangetsu